Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Cégnév: HALI-JULI KFT.

Székhely, szolgáltatás helye: 3931 Mezőzombor, Petőfi u. 5.

Adószám: 25158296-2-05

NAIH azonosító:

A weboldalunk címe: http://www.weboldal-arculat.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a

jogszabály hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504

A GDPR értelmében

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket:

Üzenet küldése, kapcsolatfelvételi űrlap

A weboldalon keresztüli üzenetküldéshez szükség van az alábbi adatok megadására: név, e-mail cím.

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, adatok forrása közvetlenül az érintett.

Szolgáltatási szerződés megkötése

A szolgáltatási szerződés megkötéséhez szüksége az alábbi adatok megadása:

Név, Telefon, E-mail, Cég neve, címe, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéb céges adatok

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, adatok forrása közvetlenül az érintett.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a profilkép is megjelenik nyilvánosan.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, adatok forrása közvetlenül az érintett.

Sütik

Ha hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail és webcím eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, adatok forrása közvetlenül az érintett.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Semmilyen személyes adatot nem osztunk meg.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Az Ön jogai

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni.

GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Az érintett  által  tapasztalt  jogellenes  adatkezelés  esetén  polgári  pert  kezdeményezhet  az Adatkezelő ellen.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu