Általános Szerződési Feltételek

Kérem, amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Köszönöm.

 1. Szolgáltató adatai:

 

Cégnév: HALI-JULI KFT.

Székhely, szolgáltatás helye: 3931 Mezőzombor, Petőfi u. 5.

Panaszkezelés cím: 3931 Mezőzombor, Petőfi u. 5.

Adószám:     25158296-2-05

Kapcsolattartó: Simonné Halász Rita

Elektronikus levelezési cím: simonnehalaszrita@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 06-20-343-2885

Honlap: www.weboldal-arculat.hu

 1. Partnerek

Szerződő felek:

Megrendelő: aki a szolgáltatást igénybe veszi, annak költségeit megtéríti

Szolgáltató: aki megrendelés alapján a szolgáltatást végzi

 1. A szerződés tárgya

logótervezés

facebook arculat (profilkép, borítókép, 5 poszt kép)

termék arculattervezés

szórólap, plakát, roll up tervezés

névjegykártya, levélpapír tervezés

reszponzív weboldalkészítés (telefonra, tabletre optimalizálva)

tartalomellenőrzés

profi fotózás (termék, portré stb.)

online marketing tanácsadás

weboldal admin oktató anyag, így átadás után te alakíthatod a tartalmat, nincs szükség rendszergazdára

személyes vagy online konzultáció

 1. Megrendelés módja

Szolgáltatás megrendelhető e-mailes, telefonos, személyes egyeztetést követően, írásban

A megrendelést követően Szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, a teljesítés pontos feltételeit rögzítve.

A Szolgáltató, mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amely esetekben korábban esetleg negatív fizetési tapasztalat állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről.

 1. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni.

A Szolgáltató az 1992.évi LXIII törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy Ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében.

A Megrendelő a szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül szóban vagy írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Megrendelői bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

 1. Szerződés módosítás

Ha a felek a közöttük korábban létrejött szolgáltatási szerződést módosítani kívánják, a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló árajánlatot kér, megrendeli a szolgáltatást, a szerződés módosításának érvényes létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazolást küld.

 1. Szerződés megszűnése, kártérítési kötelezettség

Felek között kötött szolgáltatási szerződés a szolgáltatási díj kifizetésével szűnik meg.

A felek között létrejött szerződés a honlap elkészítése nélkül is megszűnhet közös megegyezéssel.

Ha a Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja az elállási jogát a design tervezési szakaszában, akkor a teljes szolgáltatás díjának 10%-t, de minimum 10 000.- Ft-ot kell kifizetnie kárátalányként;

Ha a Megrendelő a weboldal készítés szakaszában gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes weboldal elkészítési díjának 30%-t, de minimum 30 000.-Ft-ot kell kifizetnie kárátalányként;

Amennyiben az elkészült weblap a tervnek megfelelő funkciókat és design (megjelenési) elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint

nem kielégítő, akkor a teljes honlap elkészítési díj 90%-át kell kifizetnie kárátalányként, ezután a honlap átadásra kerül a Megrendelő részére.

Ha a Megrendelő a honlap-elkészítését követően bármely okból nem veszi át  honlapot, akkor a teljes honlap elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie kárátalányként.

 1. Szerződési biztosíték

A szerződés teljesítésének biztosítékaként a felek előleg fizetését kötik ki. A szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a szolgáltatási díjba beszámít. Az előleg összege a szolgáltatási díj 30%-a de minimum 20.000 Ft, amely előlegtől a Szolgáltató eltekinthet, vagy kifizetését későbbre teheti.

 1. Fizetési módok

A szerződés teljesítését követően a Szolgáltató a Megrendelőnek számlát küld, amely alapján a Megrendelőnek 8 napon belül fizetési kötelezettségeit teljesítenie kell (Készpénz, Átutalás).

 1. Felelősségvállalás

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő többek között az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

a.) a webtárterületen – törvénybe ütköző módon – pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyeztetni;

b.) a web tárterületen olyan programkódot szándékozik elhelyezni, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

c.) a Megrendelő tevékenységével a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségét csökkenti, vagy magatartása más felhasználók informatikai biztonságát veszélyeztetheti;

d.) az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldésével, valamint más módon a felhasználókat zaklatni szándékozik;

e.) a Megrendelő szándékos magatartásával az Internet Etikai Kódexét (Netikett) megsérti, és ezzel a magatartásával felhívásra haladéktalanul nem hagy fel;

f.) ha az Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és tartozását felhívásra sem rendezi,

g.) ha a megrendelő akadályozza a szerződés teljesítését,

h.) a Megrendelő szerződés szegése esetén.

A kijelölt tárhelyszolgáltató által keletkezett adatveszteségekért, és egyéb más fellépő hibáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1. Panaszügyintézés

Panasz esetén elsősorban törekszünk a személyes megoldásra, amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

–          Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

–          Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

–          Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Jelen ÁSZF hatályos 2018. november hó 1. napjától.

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket weboldalán közzéteszi.